Regulamin pobytu dziecka w Przedszkolu Gminnym w Sokołowsku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Korczaka w Sokołowsku

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 7/2018

w ZSzP im. J. Korczaka w Sokołowsku

Regulamin pobytu dziecka

w Przedszkolu Gminnym w Sokołowsku

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Korczaka w Sokołowsku

 

Dla usprawnienia pracy przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie zawartych w nim reguł.

§ 1

Obowiązki Przedszkola

I. Przedszkole zobowiązuje się do:

1. Bezpłatnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5-ciu godzin dziennie tj. od 8.00 do 13.00.

2. Realizacji zajęć wykraczających poza czas realizacji podstawy programowej, w tym:

– gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

– gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowanie otaczającym światem,

– gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,

– zajęcia rozwijające plastyczne uzdolnienia dzieci w formie warsztatów, zabaw i gier,

– zajęcia rytmiczne,

– praca indywidualna z dzieckiem, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

– opieka nauczyciela nad dzieckiem podczas samodzielnie i indywidualnie wybieranych przez dziecko zabaw.

3. Realizacji zajęć, przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w czasie pobytu dziecka/dzieci w przedszkolu.

4. Zapewnienia właściwej opieki dziecku/dzieciom, opartej o zasady bezpieczeństwa.

5. Objęcia dziecka/dzieci wymagających dodatkowego wsparcia, pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

6. Wspomagania wychowawczej roli rodziny.

7. Prowadzenia zajęć dodatkowych  poza godzinami realizacji podstawy programowej.

§ 2

Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych

I. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do:

1. Przestrzegania zapisów Statutu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. J. Korczaka w Sokołowsku, a w szczególności dziennego czasu pracy przedszkola, w tym przeznaczonego na realizację podstawy programowej oraz zajęć wykraczających poza podstawę programową w przypadku złożenia przez rodzica/rodziców, prawnego opiekuna/prawnych opiekunów, deklaracji dotyczącej udziału dziecka/dzieci w takich zajęciach.

2. Przestrzegania innych zarządzeń dyrektora, dotyczących świadczeń realizowanych w przedszkolu, podawanych w formie komunikatów umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

3. Współdziałania z przedszkolem w każdym zakresie dotyczącym pobytu dziecka/dzieci w przedszkolu.

4. Terminowego i regularnego wnoszenia opłat za korzystanie z zajęć opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych świadczonych przez przedszkole, ponad czas realizacji podstawy programowej.

5. Przyprowadzania i odbierania dziecka/dzieci zgodnie z zadeklarowanym przez rodziców/ prawnych opiekunów czasem pobytu dziecka w przedszkolu oraz ramowym rozkładem dnia obowiązującym w przedszkolu, odbierania nie później niż o godz. 16.00.

6. Osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka/dzieci z przedszkola lub do pisemnego upoważnienia innej osoby pełnoletniej do wykonywania tych czynności.

§ 3

Opłaty za świadczenia w przedszkolu

1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do ponoszenia odpłatności w wysokości i na zasadach określonych w uchwale nr XLVIII/228/13 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mieroszów.

2. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do wniesienia z góry do 15 dnia każdego miesiąca opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za żywienie w dniach nieobecności zostanie zwrócona w formie rozliczenia opłaty za żywienie w miesiącu następnym (nieobecność powyżej jednego dnia), od momentu zgłoszenia.

4. Zmiany wysokości opłaty za wyżywienie dyrektor wprowadza z początkiem nowego miesiąca kalendarzowego, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców w sposób zwyczajowo przyjęty w przedszkolu.

5. Zwłoka w uiszczaniu opłaty upoważnia przedszkole do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę.

6. Opłatę miesięczną za pobyt dziecka w przedszkolu należy regulować poprzez bezpośrednią wpłatę wymaganej kwoty w siedzibie przedszkola – w miejscu i terminie wyznaczonym przez dyrektora.

7. Częściowe zwolnienie z opłaty za świadczenia w przedszkolu przysługuje na: drugie i kolejne dziecko z tej samej rodziny, korzystające równocześnie z wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu w wysokości 25 %.

8. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka na skutek choroby (udokumentowanej zwolnieniem lekarskim) przez okres ponad 1 miesiąca nie pobiera się opłaty. Rodzic zgłasza dyrektorowi na piśmie informację o nieobecności dziecka.

9. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć ponad podstawę programową pobytu dziecka w przedszkolu.

Z opłaty zwolnione są dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne.

10. Miesięczną wysokość opłaty ustala się jako iloczyn liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu wskazanych przez rodziców/prawnych opiekunów ponad podstawę programową oraz liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

11. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad godzinę zadeklarowaną w karcie, przedszkole nalicza opłatę dodatkową w wysokości 20 zł (dwudziestu złotych).

12. Opłatę, o której mowa powyżej, rodzic uiszcza w najbliższym terminie wnoszenia opłaty za korzystanie z usług przedszkola.

13. Opłatę miesięczną ponosi się w czasie trwania całego roku szkolnego z wyłączeniem przerw w pracy przedszkola, określanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

14. Rodzic zobowiązuje się do terminowego i regularnego ponoszenia wszystkich opłat za korzystanie z deklarowanych świadczeń realizowanych w przedszkolu.

§ 4

Zasady pobytu dziecka w przedszkolu

1. Dziecko do przedszkola należy przyprowadzać w godz. od 7.00 do 8.00, odbierać do godz. 16.00.

2. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielki oraz od chwili odebrania z grupy.

3. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu dziecka do przedszkola może nastąpić z ważnych powodów (np. choroba dziecka),  po uprzednim poinformowaniu dyrektora przedszkola.

4. O rezygnacji z przedszkola należy zawiadomić na piśmie dyrektora przedszkola. Rezygnacja następuje z końcem bieżącego miesiąca.

5. Dziecko zostaje skreślone z listy wychowanków po upływie dwóch tygodni nieusprawiedliwionej nieobecności oraz w przypadku nieterminowego uiszczania opłat, o których mowa w § 2 pkt. 4

6. Do Przedszkola uczęszczają dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (kaszel, silny katar, podwyższona temperatura, ból brzucha, wymioty lub inne niepokojące objawy). Szczegółowe informacje zawiera “Procedura działania w przypadku złego stanu zdrowia dziecka” – zał. nr 2.

7. W sytuacji zaobserwowania pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczycielka/opiekunka informuje rodziców (opiekunów prawnych) o jego stanie, a rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka.

8. Po przebytej chorobie rodzice zobowiązani są do przedłożenia informacji lub zaświadczenia o dobrym stanie zdrowia dziecka (w przypadku choroby zakaźnej – zaświadczenie lekarskie).

9. Rodzice dziecka będącego pod opieką poradni specjalistycznej zobowiązani są do przedłożenia stosownego zaświadczenia informującego o objawach choroby i podjętym leczeniu.

10. Dziecko przyprowadzają do przedszkola i odbierają tylko rodzice, opiekunowie prawni lub osoby pełnoletnie wskazane w karcie.

11. Osobom nietrzeźwym dzieci nie są wydawane.

12. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godz. 16.00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić rodziców telefonicznie o tym fakcie. Jeśli nie można nawiązać kontaktu z rodzicami, nauczycielka/opiekunka dziecięca oczekuje z dzieckiem w przedszkolu 30 minut. Po upływie tego czasu zawiadamia odpowiednie służby.

13. Dziecko nie może nosić do przedszkola biżuterii (łańcuszków, długich kolczyków, bransoletek, pasków i innych zbędnych ozdób). Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie tego typu ozdób.

14. Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny i dostosowany do warunków atmosferycznych, umożliwiający codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu; obuwie funkcjonalne i bezpieczne (nie klapki).

15. Dziecko nie może przynosić do przedszkola zabawek i innych rzeczy materialnych bez uzgodnienia z nauczycielką.

16. Rodzice zobowiązani są do uczęszczania na organizowane przez wychowawców spotkania grupowe.

17. Wszystkie sprawy dotyczące dziecka i przedszkola (zapytania, projekty, zażalenia) powinny być zgłaszane do dyrektora przedszkola.

18. Rodzice są zobowiązani do regularnego uiszczania opłat za przedszkole. Nieuiszczenie opłaty w terminie i brak wyjaśnień są jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola.

19. Rodzic jest zobowiązany szanować mienie placówki. W przypadku zniszczenia zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *