Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SOKOŁOWSKU
Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.
2. Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sokołowsku.
Regulamin zawiera:
I. Postanowienia ogólne.
II. Organy Samorządu Uczniowskiego.
III. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
IV. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.
V. Przepisy końcowe.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
W Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sokołowsku działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.
§ 2
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
§ 3
Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
§ 4
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wybierani są przez uczniów w demokratycznych wyborach.
Uwaga! Regulamin wyborów do Samorządu jest zamieszczony w osobnym dokumencie jako załącznik nr 1.
§ 5
Celem działania Samorządu jest:
a) uczenie się demokratycznych form współżycia,
b) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
c) uczenie się odpowiedzialności moralnej.
§6
Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczące prawa do:
a) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami,
b) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) rozwijania swoich zainteresowań,
d) korzystania z przywilejów wynikających z tradycji uczniowskich,
e) wydawanie gazetki szkolnej, informatorów i biuletynów,
f) nauki zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny,
g) wyboru Opiekuna Samorządu.
§7
Samorząd broni praw uczniowskich, czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków.
§8
Samorząd może powołać Sąd Koleżeński.
Sąd Koleżeński może podjąć działania w przypadku występowania zachowań problemowych, takich jak: kradzieże, palenie i picie, agresja, niszczenie mienia lub wagary.
W przypadku zaistnienia w/w zachowań postępowanie Samorządu podyktowane jest zgodnie z przyjętą procedurą:
a) powiadomienie rady SU o zaistniałym zdarzeniu
b) skierowanie sprawy do Sądu Koleżeńskiego
c) wnikliwe rozpatrzenie sytuacji przez Sąd Koleżeński
d) dyskusja i podjęcie decyzji o ukaraniu ucznia (kara, jej rodzaj, czas trwania)
e) poinformowanie Dyrektora i Rady Pedagogicznej o decyzji Sądu Koleżeńskiego.
§9
Samorząd może wydać opinię dotyczącą pracy danego nauczyciela i przedstawić ją Dyrektorowi Szkoły.
§10
W celu właściwego rozpoznania sytuacji i problemów nurtujących uczniów Samorząd może przeprowadzać ankiety.
II. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§11
Organami Samorządu są:
a) Przewodniczący SU
b) Rada SU
c) Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych
d) Sekcje SU
§12
1. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.
2. Organy Samorządu zobowiązane są raz w roku składać sprawozdanie ze swej działalności na ogólnym zebraniu uczniów.
§13
Prawo do udziału w zebraniach Rady SU mają wszyscy uczniowie.
§14
1. Zebranie Rady SU zwoływane jest na wniosek:
a) Przewodniczącego SU
b) Rad Klasowych
c) Co najmniej 1/5 uczniów Szkoły
2. Powinno być zwołane najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku
§15
Do kompetencji Rady SU należy:
a) Przyjmowanie sprawozdań z działalności sekcji Samorządu i wyrażanie opinii o pracy Samorządu i Przewodniczącego
b) Prawo odwoływania organów Samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wywiązują się z powierzonych im zadań
c) Wybór nauczyciela, będącego opiekunem SU
d) Uchwalanie Samorządu Uczniowskiego
§16
Zebranie Rady Samorządu podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków. Decyzje zapadają zwykle większością głosów.
§17
Przewodniczący SU:
a) Reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
b) Kieruje pracą Samorządu,
c) Przewodniczy zebraniu SU,
d) Organizuje współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w Szkole.
§18
Rada SU składa się z 9 osób:
a) Przewodniczący
b) Zastępca Przewodniczącego
c) Skarbnik
d) Łącznik
e) Sekretarz
f) Protokolant
g) Przewodniczący Sekcji Gospodarczej
h) Przewodniczący Sekcji Kulturalnej
i) Przewodniczący Sekcji Sportowej.
§19
Zebrania Rady Samorządu zwołuje Przewodniczący w porozumieniu z opiekunem Samorządu.
§20
Rada Samorządu:
a) Zwołuje zebrania
b) Opracowuje i przedstawia na zebraniu projekt prac Samorządu,
c) Ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla Szkoły i Uczniów, reprezentuje opinie uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
§21
Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykle większością głosów przy obecności przynajmniej połowy jej członków.
§22
Członków Zarządu wybiera Rada Samorządu spośród siebie na pierwszym w roku zebraniu nowego Samorządu w głosowaniu tajnym.
§23
Do zadań Zarządu należy:
a) Opracowanie programu prac Samorządu,
b) Reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców – Łącznik,
c) Prowadzenie bieżącej dokumentacji prac Rady Samorządu.
§24
Na czele Zarządu stoi Przewodniczący Rady Samorządu:
1. Do zadań Przewodniczącego należy:
a) Realizacja programu prac Samorządu,
b) Nadzór nad pracami sekcji,
c) Reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i poza szkołą, kontakty z przewodniczącymi klas.
2. Członkiem Zarządu jest zastępca Przewodniczącego Rady Samorządu.
3. Do zadań zastępcy należy wspomaganie Przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji.
4. Funkcję rzecznika do spraw uczniów klas IV – VI pełni w naszej szkole Przewodniczący Rady Samorządu i w tej roli:
a) Reprezentuje uczniów wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i poza szkołą
b) Wyznacza w klasach łączników, z którymi ściśle współpracuje.
5. Sekretarz – Protokolant, jako członek Zarządu, ma za zadanie:
a) Wspomaganie Przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji,
b) Prowadzenie dokumentacji Samorządu.
§25
1. Do realizacji swych zadań Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje sekcje.
2. Przewodniczący sekcji Rady samorządu są wybierani spośród członków Rady w głosowaniu jawnym. Tworzą oni swoje 3 – 4 osobowe sekcje w oparciu o kontakty uczniowskie.
3. Składy osobowe sekcji są zatwierdzane przez Radę Samorządu w głosowaniu jawnym.
4. Powołane sekcje mogą mieć charakter stały (pracują całą kadencję) lub nadzwyczajny (doraźny).
5. Przy powoływaniu sekcji organ powołujący musi precyzyjnie określić:
a) Nazwę sekcji,
b) Okres jej istnienia,
c) Skład osobowy.
6. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.
§26
Do zadań sekcji należy:
a) Organizowanie działalności, do której została powołana sekcja,
b) Wybór i współpraca z opiekunem Samorządu oraz współdziałanie z nauczycielami przedmiotów w zakresie zainteresowań Sekcji,
c) Rozstrzyganie sporów między uczniami.
III. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§27
1. Opiekun Samorządu czuwa nad całokształtem prac Samorządu.
2. Pośredniczy między uczniami a nauczycielami.
3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.
4. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
IV. DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§28
1. Regulamin Samorządu.
2. Roczny plan pracy Rady Samorządu Uczniowskiego.
3. Regulamin wyborów Organów Samorządu Uczniowskiego.
4. Zeszyt protokołów posiedzeń samorządowych.
5. Semestralne sprawozdania z działalności Samorządu.
§29
Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
§30
Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu oceniani negatywnie.
§31
Regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu uczniów.
§32
Walne zebranie uczniów w toku kadencji na wniosek uczniów może dokonać zmian lub uzupełnień regulaminu.
§33
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
V. PRZEPISY KOŃCOWE
§34
1. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania (50% + 1).
2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom szkoły, a jego egzemplarz jest widoczny na gazetce samorządowej.
Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Regulamin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *