Konkurs historyczny na prezentację multimedialną lub film propagujący 100-lecie odzyskania niepodległości „Niepodległa”

REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ LUB FILM.

Konkurs historyczny na prezentację multimedialną lub film propagujący 100-lecie odzyskania niepodległości „Niepodległa”.

1. Postanowienia ogólne:

Przedmiotem konkursu historycznego jest wykonanie prezentacji multimedialnej lub nagranie filmu  na temat rocznicy odzyskania niepodległości.

2. Organizator konkursu: p. Danuta Witamborska – nauczyciel historii, WOS.

3. Zakres tematyczny:

Autorzy prac mają uczcić rocznicę odzyskania niepodległości poprzez wykonanie prezentacji lub nagranie filmu, który wywoła refleksję, zadumę nad historią oraz uczci rocznicę niepodległości.

4. Cele konkursu:

– zachęcenie do kształtowania postaw patriotycznych,

– wzrost poziomu wiedzy i świadomości patriotyczno-historycznej.

5.Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:

– konkurs skierowany jest do młodzieży klas VI-VIII, Szkoły Podstawowej w Sokołowsku,

– autorem pracy może być tylko jedna osoba,

– do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.

6. Forma dostarczonej pracy:

1. Prezentację multimedialna należy przygotować w programie Power Point.

2. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.

3. Prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach dwuosobowych a film również w zespołach czteroosobowych.

4. Czas trwania prezentacji, filmu nie powinna przekraczać 10 minut.

5. Prezentacja multimedialna powinna posiadać nie mniej niż 10 slajdów i nie więcej niż 20.

6. Autor prezentacji podpisuje się na ostatnim slajdzie i podaje źródła informacji w oparciu o które powstała prezentacja, film.

7. Prace należy składać na płycie CD.

8. Cd powinna być podpisana (imię, nazwisko, klasa).

9. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Microsoft Power Point (z rozszerzeniem *.ppt, *.pps).

7.Zasady oceny: oceniane będą tylko indywidualne, własnoręcznie wykonane prace.

Sposób oceny prac:

• zgodność wykonanych prac z regulaminem,

•poprawność merytoryczna,

• pomysłowość,

•czytelność przekazu,

• innowacyjność.

8. Konkurs trwał będzie od dnia ogłoszenia 1.10.2018r do dnia 31.10.2018r  r.

9. Autorzy najlepszych trzech prac otrzymają nagrody i dyplomy uznania.

10. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na opublikowanie imienia, nazwiska i na stronie internetowej szkoły.

11. Wszystkie oddane prace stają się własnością organizatora.

12. Decyzje jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

13. Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków Konkursu określonych w niniejszym regulaminie. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *